OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – USŁUGI

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1 NAZWA I ADRES:

 Gmina Golub-Dobrzyń siedziba Ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja samorządowa

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

  1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Golub-Dobrzyń.

2.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi

2.3) Określenie podmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.

2.4) Wspólny Słownik Zamówień :  Główny kod CPV): 90500000-2, Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 90533000-2, 90000000-7

2.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 664 444,44zł

3. PROCEDURA

3.1 Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

3.2. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarczy EKOLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Białkowo 51,
 87-400 Golub-Dobrzyń

5. UZASADNIENIE

Konieczność wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp., dla przedmiotowego zadania wynika z faktu, iż ustawodawca na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 6c i 6f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250  z późn.zm.), zwana w dalszej treści ustawą ucpg, nałożył na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują na terenie gminy, z jednoczesną możliwością ustanowienia w drodze aktu prawa miejscowego, możliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione, ponieważ spełnione zostały przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12 Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

a)   Gmina Golub-Dobrzyń jako jednostka sektora finansów publicznych jest jedynym właścicielem powołanej Spółki, a wiec sprawuje nad nią prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki;

b) ponad 90% działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Golub-Dobrzyń;

c) Gmina posiada 100 % udziałów w Spółce – brak bezpośredniego kapitału prywatnego.

6. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY

Termin realizacji zamówienia ustalony został na okres od 17 stycznia 2017r. do 31.12.2017 r.

7. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane

    Nie zostało opublikowane ogłoszenie o którym mowa w art. 66 ust. 2 Ustawy

8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2,

BRAK