Golub – Dobrzyń, 2017-08-08


GGR.6220.21.1.2017

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 30, 33 ust 1, w związku z art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.);

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
zawiadamia:


1. że w dniu 08-08-2017 r. na wniosek p. Kamila Jaworskiego, zam. Sokołowo 2, 87 -400 Golub – Dobrzyń złożony za pośrednictwem pełnomocnika p. Adrianny Kochanowskiej EkoPolska Mojzesowicz Sp. k., Gogolinek 22, 86- 011 Wtelno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Golub – Dobrzyń jako właściwego do jej wydania po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:
„Budowie budynku inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 160/2 w miejscowości  Sokołowo, gmina Golub – Dobrzyń”.

3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wnoszenia uwag i wniosków w sprawie w terminie 21 dni, uwagi zostaną rozpatrzone przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. o możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i otwartej dla społeczeństwa w przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonego licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w sprawie;

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co do której toczy się postępowanie, można składać do Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub - Dobrzyń lub kierować na adres internetowy j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia;

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w tym z raportem w Urzędzie Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

 

       Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golub – Dobrzyń oraz przekazane stronom postępowania za potwierdzeniem odbioru.