Golub-Dobrzyń, dnia 14.09.2017r.

TI.6733.3.12.2017

  

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 11.09.2017r. została wydana decyzja nr 1/2017 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11.09.2017 r. znak TI.6733.12.2017, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego – linii kablowej oświetleniowej wzdłuż drogi wojewódzkiej, na części działek ewidencyjnych nr: 375, 377, 378/1, 378/2, 379/1, 381, 382/3, 382/5, 382/8 i 383/1, w miejscowości Olszówka, obręb 0016 Skępsk, gmina Golub - Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz