Golub-Dobrzyń, dnia 20.10.2017r.

TI.6733.3.13.2017

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 20.10.2017r. została wydana decyzja nr 1/2017 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20.10.2017 r. znak TI.6733.13.2017, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia  0,4 kV, przebiegającej od rozdzielnicy, po działkach ewidencyjnych nr: 264, 265/6, 265/7, 265/13 (droga dojazdowa-wewnętrzna) i 372 (droga gminna), na gruntach wsi Lisewo, obrąb 0007  Lisewo, gmina Golub - Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

             

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                              Marek Ryłowicz