Golub-Dobrzyń, dnia 27.10.2017r.

TI.6733.2.92.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania dodatkowej części pomieszczeń w istniejącym budynku  gimnazjum w Gałczewie, wraz i ich niezbędną przebudową na przedszkole terapeutyczne – II etap, usytuowanym  na działkach ewidencyjnych nr 70/2 i 70/7, których odpowiednio: część i całość objęto decyzją, w miejscowości Gałczewo,  obręb 0004 Gałczewko, gmina Golub – Dobrzyń.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 06.11.2017r.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz