Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE o naborze NR 1/2018 na wolne stanowisko urzednicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018
z dnia 3 stycznia 2018 r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

Referent ds. rolnictwa i ochrony przyrody

 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2016 r., poz. 902  z późn. zm./;

2)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       co najmniej wykształcenie średnie i min. 2 lata stażu pracy;

5)       znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie przyrody,  umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

6)      umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

II. Wskazane:

1)      co najmniej 4-letni staż pracy w administracji;

2)      doświadczenie zawodowe w pracy związanej z rolnictwem i ochroną przyrody;

3)      umiejętność samodzielnej pracy i pracy z w zespole oraz obsługi petenta;

4)      komunikatywność.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)       Sprawy w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej:

a)      szacowanie szkód klęsk żywiołowych w uprawach rolnych,

b)      wydawanie zezwoleń na uprawę maku (realizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

c)      koordynacja badania zasobności gleby,

d)      sygnalizacja występowania chorób i szkodników roślin w porozumieniu z odpowiednimi organami,

e)      współpraca z zakładami utylizacyjnymi

f)       rejestracja psów agresywnych;

2)      Współpraca z Kołami Łowieckimi i przestrzeganie prawa łowieckiego:

a)       mediacje z kołami łowieckimi w sprawie odszkodowań dla rolników wyrządzonych przez zwierzynę leśną,

b)      opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich,

c)      przyjmowanie zgłoszeń terminów polowań,

d)      szczepienia lisów - rozdysponowanie komunikatów;

3)      Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości-  realizacja ustawy prawo ochrony przyrody;

4)      Realizacja zadań zleconych z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

5)      Udzielanie informacji mieszkańcom Gminy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;

2)      praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)      pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)      czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.   Wymagane dokumenty :

 

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent – rolnictwo”  można składać w terminie do 15 stycznia 2018 r.:

 

- osobiście                                                                w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                             Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                      ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                        87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia oryginału aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”

 

 

   Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie-przetw. danych (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie prac. sam (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zieliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zieliński
Data wprowadzenia:2018-01-03 15:06:09
Opublikował:Mariusz Zieliński
Data publikacji:2018-01-03 15:12:26
Ostatnia zmiana:2018-01-04 14:36:33
Ilość wyświetleń:242
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij