Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE o naborze na stanowisko Referent ds. rolnictwa i ochrony przyrody

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018
z dnia 3 stycznia 2018 r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
ogłasza    nabór  na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń
87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

Referent ds. rolnictwa i ochrony przyrody

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:
1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2016 r., poz. 902  z późn. zm./;
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)  co najmniej wykształcenie średnie i min. 2 lata stażu pracy;
5)  znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie przyrody,  umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;
6)  umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

II. Wskazane:

1) co najmniej 4-letni staż pracy w administracji;
2) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z rolnictwem i ochroną przyrody;
3) umiejętność samodzielnej pracy i pracy z w zespole oraz obsługi petenta;
4) komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  Sprawy w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej:
a) szacowanie szkód klęsk żywiołowych w uprawach rolnych,
b) wydawanie zezwoleń na uprawę maku (realizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
c) koordynacja badania zasobności gleby,
d) sygnalizacja występowania chorób i szkodników roślin w porozumieniu z odpowiednimi organami,
e) współpraca z zakładami utylizacyjnymi
f) rejestracja psów agresywnych;
2) Współpraca z Kołami Łowieckimi i przestrzeganie prawa łowieckiego:
a)  mediacje z kołami łowieckimi w sprawie odszkodowań dla rolników wyrządzonych przez zwierzynę leśną,
b) opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich,
c) przyjmowanie zgłoszeń terminów polowań,
d) szczepienia lisów - rozdysponowanie komunikatów;
3) Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości- realizacja ustawy prawo ochrony przyrody;
4) Realizacja zadań zleconych z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
5) Udzielanie informacji mieszkańcom Gminy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku.
 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
3) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;
4) czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6.  Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny;
2) życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie świadectw pracy;
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
6) kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent – rolnictwo”  można składać w terminie do 15 stycznia 2018 r.:

- osobiście  w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro
- lub przesłać na adres : Urząd Gminy Golub-Dobrzyń,   ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).    

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

7. Inne informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia oryginału aktualnego
 „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze (169.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie-przetw. danych (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie prac. sam (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zieliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zieliński
Data wprowadzenia:2018-01-04 14:14:27
Opublikował:Mariusz Zieliński
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2018-01-04 14:29:10
Ilość wyświetleń:370

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij