Golub-Dobrzyń, dnia 06.03.2018r.

TI.6733.2.17.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków, w obrębie 0005 Golub-Dobrzyń na działkach ewidencyjnych nr: 86 i 108 – drogi gminne (miasta Golub-Dobrzyń) oraz w obrębie  0001 Białkowo na działkach ewidencyjnych nr: 80 – droga wojewódzka, nr: 14/2, 30/4, 43/2 i 83 – drogi gminne oraz nr: 14/2, 20/3, 22/1, 22/4, 25, 30/4, 32/2, 33/1, 33/5, 33/6, 43/2, 77/1, 78/8, 83, 193/5, 194/5, 194/6, 214, 215/2, 215/5, 215/6, 216/1, 216/3, 216/4, 217, 220/1, 223, 224, 231, 233/1, 233/6, 239, 241/1, 241/7, 242/1, 242/2,243/5, 289/5, 289/6, 293, 300/3, 300/4, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/13, 300/14, 300/15, 444, 468, 476/1, 476/3, 476/5, 476/7, 476/8, 483/1, 483/3, 483/5, 483/6, 484/3, 484/4, 485/1, 485/4, 488/1, 488/3 i 5280/4,  dla wsi Białkowo i Sadykierz, gmina Golub-Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

- postanowienie z dnia 16.02.2018r. (data wpływu 20.02.2018r.) znak:  WST.612.1.37.2018.RM Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcz,

- postanowienie z dnia 31.01.2018r. (data wpływu 07.02.2018r.) znak: ZDW.RDW 4.12b.509.12.2018 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 14.03.2018 r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                           Marek Ryłowicz