Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na "WYLAPYWANIE, TRANSPORT ORAZ UTRZYMYWANIE BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY GOLUB-DOBRZYN OD 1.05. 2018 R. DO DNIA 30.04.2019 R".

Gmina Golub-Dobrzyń zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej brutto na ”WYŁAPYWANIE, TRANSPORT ORAZ UTRZYMYWANIE BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ OD 1.05. 2018 R. DO DNIA  30.04.2019 R”.

Prowadzone postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1579) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów zwanych dalej psami w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm), w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r.
Nr 116, poz. 753).

Przedmiot zamówienia:

1. Wyłapywanie w sposób humanitarny psów z terenu Gminy Golub-Dobrzyń w terminie do 24 godzin od daty telefonicznego zlecenia i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Transport wyłapanych psów do tego celu przystosowanymi
i posiadającymi stosowne zatwierdzenia pojazdami.
3. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych psów w okresie kwarantanny.
4. Kompleksowa opieka nad psami przebywającymi w schronisku.
5. Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla psów przebywających w schronisku.
6. Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.
7. Sterylizacja albo kastracja psów.
8. Odrobaczanie i szczepienie psów.
9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów – adopcje.
10.  Prowadzenie ewidencji psów, książki kontroli weterynaryjnej.
11. Identyfikacja psów przyjmowanych do schroniska.
12. Utworzenia i prowadzenie strony internetowej, na której systematycznie będą umieszczane zdjęcia psów przebywających w schronisku.
13. W godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska umożliwianie osobom fizycznym adopcję przebywających w nim psów.
14.  W przypadku nie odebrania psa przez jego właściciela w ciągu 14 dni od dnia odłowienia psa, przeznaczanie go do adopcji.

Informacje o ilości psów przebywających w schronisku, wyłapanych oraz oddanych do adopcji, transporcie do innego schroniska oraz zmiany ilości psów przebywających w schronisku:

- liczba psów przebywających w schronisku (stan na dzień 31.12. 2016 r.) 28 szt.
- liczba psów przebywających w schronisku (stan na dzień 31.03.2017 r.) 22 szt.
- liczba psów przebywających w schronisku (stan na dzień 31.03.2018 r.) 22 szt.
- w okresie 1.05.2017 do 31.03.2018 roku z terenu Gminy Golub-Dobrzyń wyłapano  37 szt. psów
- liczba psów oddanych do adopcji w okresie od 1.05.2017 do 31.03.2018 wynosiła 6 szt.

W przypadku konieczności przetransportowania 22 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, Wykonawca zapewnia transport w ramach kosztów wykonania umowy i opieki nad przyjętymi psami.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby psów przebywających w schronisku bez zmiany warunków wynagrodzenia.

Termin realizacji zamówienia od 1.05.2018r. do 30.04.2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu jest posiadanie:
• uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
• posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
• posiadania przeszkolonych pracowników i niezbędnego sprzętu koniecznego do wykonania zadania przez Gminę Golub-Dobrzyń (samochód do przewozu zwierząt, pneumatyczną broń do usypiania, pętle, siatki, obroże, kagańce, klatki)

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej.
2)    Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
3) Najniższa, wskazana kwota zostanie uwzględniona jako najważniejszy czynnik wyboru danej oferty.
Prosimy o złożenie oferty ryczałtowej na wykonywanie przedmiotu zamówienia
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYŁAPYWANIE, TRANSPORT ORAZ UTRZYMYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY GOLUB-DOBRZYŃ” na adres: Gmina Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, biuro podawcze pokój numer 4, II piętro Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.
Oferty należy złożyć do dnia 25.04.2018 r. do godz. 10.00 w formie papierowej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom telefonicznie. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2018 r. o godz. 10.05 w sali numer 13 (II piętro) budynku Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.
Do oferty należy dołączyć:
1. CEIDG/KRS,
2. Dokument potwierdzający nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez oferenta
4. Projekt umowy – zaakceptowany przez oferenta
5. Oświadczenie wykonawcy o spełnienie wymagań w realizacji zadania wg załączonego wzoru – zał. nr 3

Przesłanki do unieważnienia postępowania:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


Załączniki:
-wzór umowy,
-formularz ofertowy
- wzór oświadczenia

Sprawę prowadzi: Irmina Krupa Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
 tel. 531459466

 

Załączniki

FORMULARZ OFERTOWY 12.04.2018 (6.3kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie wykonawcy 12.04.2018 (14.3kB) Zapisz dokument  
umowa schronisko 12.04.2018 (14.6kB) Zapisz dokument  
zapytanie ofertowe 12.04.2018 (23.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zieliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zieliński
Data wprowadzenia:2018-04-18 10:48:18
Opublikował:Mariusz Zieliński
Data publikacji:2018-04-18 10:52:04
Ostatnia zmiana:2018-04-18 10:52:27
Ilość wyświetleń:315

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij