Golub-Dobrzyń, dnia 23.05.2018r.

TI.6733.3.7.2018

  

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 23.05.2018r. została wydana decyzja nr 1/2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23.05.2018 r. znak TI.6733.4.2018 dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15 kV,  słupowej stacji transformatorowej SN/nn,  stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV,  linii kablowej nN.0,4kV z szafką pomiarową oraz przebudowie linii napowietrznej i kablowej nN.0,4kV,  na działkach ewidencyjnych nr: 15, 17/2, 17/17, 17/18, 17/19 i 24/1 (droga) na gruntach wsi Gałczewko obręb 0004 Gałczewko, gmina Golub - Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz