Golub-Dobrzyń, dnia 11.07.2018r.

TI.6733.2.51.2018

  

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Bema 128 działającej przez Pełnomocnika – Pana Mariana Trzeciaka prowadzącego firmę ELEKTRO-TEL-INFO, ul. Studzienna 29, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową SN 15kV na działce nr 34 – obręb Paliwodzizna i działkach nr 439, 348, 340/3, 347 – obręb Skępsk, gmina Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 20.07.2018r.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz