Golub-Dobrzyń 20.08.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 ust 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź. zm.)

1.    Zamawiający:

Gmina Golub-Dobrzyń,
87-400 Golub-Dobrzyń,
ul. Plac 1000-lecia 25
tel. 56 683 54 00, Fax: 56 683 52 76, e-mail:
sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl
, NIP: 5030037022

2.    Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji

 

3.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w tym siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Wrocki”. Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym.

4.    Opis przedmiotu zamówienia

W skład Otwartej Strefy Aktywności wchodzić będą: Siłownia Plenerowa oraz Strefa Relaksu. Siłownia plenerowa będzie składać się z 6 par urządzeń, strefa relaksu z zamontowanych do podłoża 2 urządzeń do gier edukacyjnych, 4 ławek, stojaka rowerowego oraz zagospodarowania zieleni poprzez obsadzenie terenu tujami lub krzewami i poprawę istniejącej nawierzchni trawiastej oraz uzupełnienie nasadzeń. Na obszarze objętym opracowaniem przewiduje się również montaż 2 koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem.

·      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 Projekt zagospodarowania terenu

·      W związku z zapewnieniem użytkownikom Otwartej Strefy Aktywności maksimum bezpieczeństwa wszystkie urządzenia umiejscowione w strefie wymagają posiadania certyfikatu bezpieczeństwa.

·      Rozmieszczenie urządzeń powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

·      Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

·      Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja.

·      Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim, kart gwarancyjnych oraz atestów, a także pozostałych dokumentów wskazujących na spełnienie wymaganych norm.

·      Podane parametry techniczne urządzeń są minimalnymi parametrami jakie muszą spełniać oferowane urządzenia.

Jeżeli w dokumentacji przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych lub pochodzenia ma na celu tylko doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały materiały nie gorsze niż te, które są przedstawione w załączniku nr 5. Zastosowane materiały równoważne muszą zapewnić funkcjonalność przewidzianą w projekcie zagospodarowania terenu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

5.      Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

·      Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

·      Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

·      Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych

 

6.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia do 15 października 2018r. (przy czym jako wykonanie       zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru zamontowanych            urządzeń, wykonanie nasadzeń i podpisanie protokołu odbioru),

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni

 

7.    Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

1) Cena /C/                         – waga 70

2) Okres gwarancji /G/     – waga 30

 

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowana przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu: cena brutto oferty badanej] x 70 (waga), wg niżej podanego wzoru:  

 

     Najniższa cena ze wszystkich ofert

C = ------------------------------------------------- x 70 = ilość punktów

      Cena oferty badanej

 

 

Kryterium 2 – „Okres gwarancji /G/” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji podany w latach w ofercie badanej: maksymalny okres gwarancji (podany w latach, licząc od daty odbioru końcowego)] x 30 (waga), wg niżej podanego wzoru:  

 

   Okres gwarancji (w latach) w ofercie badanej 

G= --------------------------------------------------------------------- x 30= ilość punktów

  Maksymalny okres gwarancji (60 m-cy)

 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku zaproponowania okresu gwarancji krótszego niż 36 m-cy Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapytaniem ofertowym. W przypadku zaproponowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaproponował okres gwarancji o długości 60 m-cy.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów                 za wszystkie kryteria, wg wzoru:

Ł = C + G

gdzie:

Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena /C/”

G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji /G/”

8.    Wymagania dotyczące gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1.
Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy, zaś maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, który nie zawiera uwag.

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zaistniałych usterek. W przypadku wady nie nadającej się do usunięcia Wykonawca na własny koszt wymienia wadliwe urządzenie na nowe.

Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

     Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie usterek oraz wad.

 

9.        Podstawowe wymagania dotyczące robót:

1)        Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2)        Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabryczne nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,

3)      Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób niepowodujący uszkodzenia infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z tytułu wyrządzenia powyższych szkód.

4)      Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności towarzyszących związanych z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu, w tym m.in. zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót, przeprowadzenia prób, badań, odbiorów z udziałem właścicieli, użytkowników bądź zarządzających uzbrojeniem oraz pokrycia kosztów z tym związanych.

 

10.    Dokumenty, jakie wnioskodawca powinien załączyć do oferty:

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty Załącznik nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2,

- Wykaz urządzeń do montażu oraz nasadzeń Załącznik nr 3

11.    Odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawców       

I) Wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu, wyklucza się z postępowania.

II) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

¦     jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

¦     została złożona przez podmiot:

a.    niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub

b.        powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem: Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

-  uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

-  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

-  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

-  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób., lub:

¦    została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

12.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

1)      Ofertę należy złożyć do dnia: 27.08.2018 r. do godziny 1330

2)      Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w jednej z wymienionych form:

a)      osobiście,

b)      pocztą tradycyjną,

c)      za pośrednictwem firmy kurierskiej,

d)      e-mailem na adres: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

3)      Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione

4)      Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

5)      Koperta powinna być nieprzejrzysta i zamknięta oraz zawierać tytuł: „Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w tym siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Wrocki” (w przypadku wysłania dokumentacji pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu).

 

13.    Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 27.08.2018 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu w pokoju nr. 8

 

14.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie wpisu o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Golub-Dobrzyń.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

15.     Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego

Wioletta Szymańska, tel. 531 459 393
e-mail:
w.szymanska@uggolub-dobrzyn.pl

16.     Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń, sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
  • Urząd Gminy Golub-Dobrzyń posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail:
  • IOD@uggolub-dobrzyn.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych, 

  §  dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w tym siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Wrocki prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

  • odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres trwania zawartej umowy oraz  w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
  • w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:

  -        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

  -        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących[1];

  -        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]; 

  -        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:

  -        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  -        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  -        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jak i osób których dane Wykonawca Przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

  Załączniki:

  1)      Formularz oferty OSA

  2)      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  3)      Wykaz urządzeń do montażu oraz nasadzeń

  4)      Projekt umowy OSA

  5)      Projekt zagospodarowania terenu  [1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

  [2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.