Golub-Dobrzyń, dnia 19.09.2018r.

 TI.6733.4.6.2018

 

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. nr 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że przedłuża się termin załatwienia sprawy w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 09.07.2018r. znak: SKO-72-98/16 uchylająca w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 07.03.2018r. znak: TI.6733.2.2018 orzekającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki ewidencyjnej nr 303/3, we wsi Węgiersk, obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku przez inwestora.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 19.11.2018r.   

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                  Marek Ryłowicz