Golub-Dobrzyń, dnia 20.09.2018r.

TI.6733.3.19.2018

  

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 20.09.2018r. została wydana decyzja nr 1/2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20.09.2018 r. znak TI.6733.10.2018dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia – nN   0,4 kV, przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr: 335/15, 335/14, 296 (droga powiatowa), 197/12, 197/4, 194/2 (droga gminna), dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną odbiorców  na działkach ewidencyjnych nr 193/4 – 193/20,  objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  na gruntach wsi Lisewo, obrąb 0007 Lisewo,  gmina Golub - Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz