Golub-Dobrzyń, dnia 19.10.2018r.

TI.6733.2.95.2018

  

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica działającej przez Pełnomocnika – Firmę ELEKTRO-KSANT Dariusz Załoński ul. kpt. Jana Drzewieckiego 2/15, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  linii elektroenergetycznej - kablowej niskiego napięcia, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr 374/1, 374/3, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 374/8, 492  w obrębie Białkowo,  gmina Golub - Dobrzyń.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 12  i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 29.10.2018r.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                  Marek Ryłowicz