Golub-Dobrzyń, dnia 03.12.2018r.

TI.6733.3.24.2018

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 03.12.2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania z dnia 03.12.2018 r. znak: TI.6733.5.2.2018 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej naprzebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV w części na linię kablową (przecisk między innymi pod rzeką Drwęcą),  z demontażem (rozbiórką) odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV oraz z wymianą dwóch stanowisk słupowych, na częściach działek ewidencyjnych: nr 34 – na gruntach wsi Pomorzany obręb 0012 Paliwodzizna, nr: 340/3, 347 i 348 – na gruntach wsi Olszówka  obręb 0016 Skępsk, oraz nr 439 – rzeka Drwęca, gmina Golub-Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                  Marek Ryłowicz