Golub-Dobrzyń, dnia 31 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwał Nr:

· VII/35/2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowa Wieś,

· XIII/53/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 48/3,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

· projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowawieśwraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

· projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo,

obejmującego działkę nr 48/3wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 15 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w godz. od 7.30 do 15.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

 

                                                                                                                    

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                              Marek Ryłowicz