ZAPYTANIE OFERTOWE

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo o zamówieniach publicznyc ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem określającym ramowe procedury udzielania przez Urz±d Gminy w Golubiu-Dobrzyniu i jednostki organizacyjne Gminy Golub-Dobrzyń, zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej   równowartości kwoty 30.000 euro netto (załacznik do zarządzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń nr 10/2019 z dnia 13.02.2019 r.)  zapraszam do składania ofert na Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2023

 

Zamawiający:

Gmina Golub-Dobrzyń

Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. (0 56) 683 54 00, fax. (0 56) 683 52 76

NIP 5030037022

REGON 871118589

Strona www:http://uggolub-dobrzyn.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a)    Wykonanie kompletnej Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Golub-Dobrzyń, w oparciu o wykaz zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

.      Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067  z późn. zm.),

.      Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zbytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113 poz. 661),

.      Instrukcją opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

b)    Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023, zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.),

Szczegółowy zakres zamówienia:

a)    Gminna Ewidencja Zabytków:

.      Sporządzenie dokumentacji ewidencji zabytków w postaci kart adresowych (GEZ) dla obiektów na terenie Gminy Golub-Dobrzyń zawierających:

-      Opis,

-      Aktualną dokumentację fotograficzną obiektu (min. 2 zdjęcia) obejmujących ogólny widok i detale obiektu,

-      Mapę z jednoznacznie zaznaczonym obiektem i podaniem nr działki, na której się znajduje,

.      Wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,

.      Wykonanie kart adresowych dla stanowisk archeologicznych,

.      Uzyskanie akceptacji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku braku akceptacji, wykonawca dokona poprawy w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania),

b)    Gminny Program Opieki nad Zabytkami:

.         Wstęp

.         Podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami,

.         Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce,

.         strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

.         relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu, spójnego z Krajowym programem ochrony i opieki nad zabytkami;

.          uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy - analiza dokumentów programowych gminy);

.         charakterystykę zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy, tj. krótki zarys historii obszaru gminy, krajobraz kulturowy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne, zabytki w zbiorach muzealnych i innych, dziedzictwo niematerialne; zabytki objęte prawnymi formami ochrony, zabytki w gminnej ewidencji zabytków, zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy pozostającymi w zakresie zadań gminy; ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy; analizę szans i zagrożeń;

.         założenia programowe (priorytety programu opieki, kierunki działań programu opieki, zadania programu opieki) instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami;

.         zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami, źródła finansowania programu opieki nad zabytkami, realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków.

c)    Minimum dwa spotkania konsultacyjne z Zamawiającym,

d)    Uzyskanie pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku braku pozytywnej opinii, wykonawca dokona poprawy w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania),

e)    Sporządzenie stosownego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Golub-Dobrzyń, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2023.

Forma przedmiotu zamówienia:

a)    W zakresie Gminnej Ewidencji Zabytków Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

.      1 egz. GEZ w formie papierowej z kartami adresowymi (format A4 w kolorze) oprawiony w sposób trwały,

.      1 egz. GEZ w formie papierowej z kartami adresowymi (format A4), oprawionych w sposób umożliwiający wypięcie poszczególnych kart adresowych,

.      1 egz. GEZ w formie cyfrowej (płyta CD, DVD) umożliwiający edytowanie każdej karty adresowej. Pliki z kartami powinny posiadać nazwy umożliwiające powiązanie ich z zabytkami, których dotyczą,

.      Wykonane własnoręcznie przez siebie 2-5 szt. zdjęć dla każdego obiektu/obszaru zabytkowego. Pliki ze zdjęciami powinny posiadać nazwy umożliwiaj±ce powiązanie ich z obiektami, których dotyczą.

b)    W zakresie wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

.     2 egz. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w formie papierowej * ( format A4 w kolorze)

.      1 egz. w formie cyfrowej edytowalnej programu.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonanie przynajmniej 3 zamówień polegających na opracowaniu gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami jak w przedmiotowym postępowaniu i przedstawić na żądanie zamawiającego potwierdzenie ich wykonania.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do31 lipca 2019r.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 80% , doświadczenie - 20 %

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać:

a)    Cenę, która powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek WAT, koszt dojazdów, dostawy i wszelkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.

b)    Formularz ofertowy - zał±cznik nr 1,

c)    Wykaz usług, w tym referencje - zał±cznik nr 2,

d)    Przykładow± kartę adresow±.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Oferty należy składać według zał±czonego formularza osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać poczt± na adres: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do 28 marca 2019 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania pn." Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2023

Zamawiaj±cy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

O wynikach postępowania, składaj±cy oferty zostan± powiadomieni pisemnie.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Małgorzata Mierzejewska, tel. 56 683 54 00 wew.34

Zał±czniki:

- formularz ofertowy,

- wykaz usług,

- projekt umowy,