Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE O NABORZE NR 2/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyn o g l a s z a n a b ó r na wolne stanowisko urzednicze w Urzedzie Gminy Golub-Dobrzyn

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

 Referent ds. rolnictwa, ochrony przyrody, obronnych i obrony cywilnej

 2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 I. Niezbędne:

 1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2018 r., poz. 1260  z późn. zm./;

2)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       co najmniej wykształcenie średnie i min. 2 lata stażu pracy;

5)      znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie przyrody,  ustawy Prawo łowieckie, ustawy o powszechnym obowiązku obrony, umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

6)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 II. Wskazane:

 1)      co najmniej 3-letni staż pracy w administracji;

2)      doświadczenie zawodowe w pracy związanej z rolnictwem, ochroną przyrody, obroną cywilną;

3)      umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole oraz obsługi petenta;

4)      komunikatywność.

 3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1)       Sprawy w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej:

a)      szacowanie szkód klęsk żywiołowych w uprawach rolnych,

b)      wydawanie zezwoleń na uprawę maku (realizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

c)      koordynacja badania zasobności gleby,

d)      sygnalizacja występowania chorób i szkodników roślin w porozumieniu z odpowiednimi organami,

e)      współpraca z zakładami utylizacyjnymi

f)       rejestracja psów agresywnych;

2)      Współpraca z Kołami Łowieckimi i przestrzeganie prawa łowieckiego:

a) mediacje z kołami łowieckimi w sprawie odszkodowań dla rolników wyrządzonych przez zwierzynę leśną,

b) opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich,

c) przyjmowanie zgłoszeń terminów polowań,

d) szczepienia lisów - rozdysponowanie komunikatów;

3)      Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości - realizacja ustawy prawo ochrony przyrody;

5)      Realizacja zadań zleconych z zakresu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

6)      Realizacja spraw obronnych i obrony cywilnej:

a)      sporządzanie dokumentacji dotyczącej planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Golub-Dobrzyń  w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;

b)      nadzór nad aktualizacją kart realizacji zadań obronnych;

c)      realizowanie zadań w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych;

d)      planowanie i organizowanie szkoleń obronnych, sprawowanie nadzoru nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony;

e)      sporządzanie dokumentacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

f)       zapewnienie warunków do realizacji zadań programu „HOST NATION SUPPORT” (HNS);

g)      sporządzanie planu działania w zakresie zastępczych miejsc szpitalnych;

h)      opracowywanie i uaktualnianie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu Zarządzenia Wójta Gminy wprowadzającego ww. Regulamin w życie;

i)       przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną.

j)       nadzór nad tworzeniem i działaniem formacji obrony cywilnej;

k)      inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjno-propagandowych  w dziedzinie obrony cywilnej oraz współdziałania w tym zakresie z organizacjami społecznymi, a także ze środkami masowego przekazu.

 

7)      Udzielanie informacji mieszkańcom Gminy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku.

  4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1)      miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;

2)      praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)      pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)      czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

  

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 6.       Wymagane dokumenty :

 1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

  

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent – rolnictwo”  można składać w terminie do 15 kwietnia 2019 r.:

 

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                          Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                    ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                     87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

 

Wójt Gminy

Marek Rylowicz

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna - przed zatrudnieniem (14.3kB) Zapisz dokument  
Kwestionariusz_kandydata_fin (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie prac. sam (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (11.4kB) Zapisz dokument  
Ogloszenie (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zieliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zieliński
Data wprowadzenia:2019-04-05 14:35:38
Opublikował:Mariusz Zieliński
Data publikacji:2019-04-05 14:46:00
Ostatnia zmiana:2019-04-05 14:46:12
Ilość wyświetleń:278
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij