Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE NA Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Golub-Dobrzyn na lata 2019-2023

BP.271.2.2019                                                             Golub-Dobrzyń, dnia 04.04.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późń. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem określajacym ramowe procedury udzielania pzrez Urząd Gminy w golubiu-Dobrzyniu i jednostki organizacyjne Gminy Golub-Dobrzyń,, zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto ( załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń nr 10/2019 z dnia 13.02.2019 r.), zapraszam do składania ofert na Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2023.

 

Zamawiający:

Gmina Golub-Dobrzyń

Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. (0 56) 683 54 00, fax. (0 56) 683 52 76

NIP 5030037022

REGON 871118589

Strona www: http://uggolub-dobrzyn.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a)    Wykonanie kompletnej Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Golub-Dobrzyń, w oparciu o wykaz zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

·      Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067  z późn. zm.),

·      Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zbytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113 poz. 661),

·      Instrukcją opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

b)    Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023, zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067 z późn. zm.),

 

 

Szczegółowy zakres zamówienia:

a)    Gminna Ewidencja Zabytków:

·      Sporządzenie dokumentacji ewidencji zabytków w postaci kart adresowych (GEZ) dla obiektów na terenie Gminy Golub-Dobrzyń zawierających:

-      Opis,

-      Aktualną dokumentację fotograficzną obiektu (min. 2 zdjęcia) obejmujących ogólny widok i detale obiektu,

-      Mapę z jednoznacznie zaznaczonym obiektem i podaniem nr działki, na której się znajduje,

·      Wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,

·      Wykonanie kart adresowych dla stanowisk archeologicznych,

·      Uzyskanie akceptacji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku braku akceptacji, wykonawca dokona poprawy w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania),

b)    Gminny Program Opieki nad Zabytkami:

·         Wstęp

·         Podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami,

·         Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce,

·         strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

·         relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu, spójnego z Krajowym programem ochrony i opieki nad zabytkami;

·          uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy - analiza dokumentów programowych gminy);

·         charakterystykę zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy, tj. krótki zarys historii obszaru gminy, krajobraz kulturowy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne, zabytki w zbiorach muzealnych i innych, dziedzictwo niematerialne; zabytki objęte prawnymi formami ochrony, zabytki w gminnej ewidencji zabytków, zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy pozostającymi w zakresie zadań gminy; ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy; analizę szans i zagrożeń;

·         założenia programowe (priorytety programu opieki, kierunki działań programu opieki, zadania programu opieki) instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami;

·         zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami, źródła finansowania programu opieki nad zabytkami, realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków.

 

c)    Minimum dwa spotkania konsultacyjne z Zamawiającym,

d)    Uzyskanie pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku braku pozytywnej opinii, wykonawca dokona poprawy w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania),

e)    Sporządzenie stosownego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Golub-Dobrzyń, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2023.

 

Forma przedmiotu zamówienia:

a)    W zakresie Gminnej Ewidencji Zabytków Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

·      1 egz. GEZ w formie papierowej z kartami adresowymi (format A4 w kolorze) oprawiony w sposób trwały,

·      1 egz. GEZ w formie papierowej z kartami adresowymi (format A4), oprawionych w sposób umożliwiający wypięcie poszczególnych kart adresowych,

·      1 egz. GEZ w formie cyfrowej (płyta CD, DVD) umożliwiający edytowanie każdej karty adresowej. Pliki z kartami powinny posiadać nazwy umożliwiające powiązanie ich z zabytkami, których dotyczą,

·      Wykonane własnoręcznie przez siebie 2-5 szt. zdjęć dla każdego obiektu/obszaru zabytkowego. Pliki ze zdjęciami powinny posiadać nazwy umożliwiające powiązanie ich z obiektami, których dotyczą.

 

b)    W zakresie wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

·      2 egz. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w formie papierowej  ( format A4 w kolorze)

·      1 egz. w formie cyfrowej edytowalnej programu.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowania gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami jak w przedmiotowym postępowaniu i przedstawić na żądanie zamawiającego potwierdzenie ich wykonania.

 

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2019r.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena – 80% , doświadczenie – 20 %

 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

 Lp = C + D

gdzie:

Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,

D - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – doświadczenie.

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 20 pkt w kryterium doświadczenie.

 

Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C = x 100 % x 80%

gdzie:

C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty,

 

Doświadczenie - ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie zależy od ilości wykonanych opracowań gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami. Ilość punktów została obliczona następująco:

-        0 pkt. udział w 1-3 projektach,

-        5 pkt. udział w 4-6 projektach,

-        10 pkt. udział w 7-10 projektach,

-        15 pkt. udział w 11-15 projektach,

-        20 pkt. udział w ponad 15 projektach

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać:

a)    Cenę, która powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek WAT, koszt dojazdów, dostawy i wszelkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia.

b)    Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

c)    Wykaz usług, w tym referencje – załącznik nr 2,

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty.

 

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Oferty należy składać według załączonego formularza osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie do 18 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania pn.” Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2023”

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

O wynikach postępowania, składający oferty zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Małgorzata Mierzejewska, tel. 56 683 54 00 wew.34

 

 

 

 

 

                                        4.04.2019r. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz            

                                                (data, podpis kierownika referatu/jednostki)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- formularz ofertowy,

- wykaz usług,

- projekt umowy,

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.1_formularz ofertowy (19.4kB) Zapisz dokument  
zał.2_wykaz usług (19.6kB) Zapisz dokument  
zał.3_wzór umowy (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wyborze oferty_BP.271.2.2019 (781kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Martyna Boniecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Martyna Boniecka
Data wprowadzenia:2019-04-05 15:15:13
Opublikował:Martyna Boniecka
Data publikacji:2019-04-05 15:17:49
Ostatnia zmiana:2019-04-25 11:14:43
Ilość wyświetleń:725
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij