Golub-Dobrzyń, dnia 10.05.2019r.

TI.6733.2.31.2019

 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielońska 42, 87-097 Bydgoszcz działającej przez Pełnomocnika – Pana Piotra Banacha prowadzącego Zakład Instalacyjny Piotr Banach ul. Toruńska 60, 86-200 Chełmno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla budynku szkoły podstawowej, przebiegającej na działkach ewidencyjnych nr:  36 – droga wojewódzka, 448 – droga powiatowa, 290 – droga gminna i 285/2,  wraz z szafką gazową, dla umożliwienia zasilania w gaz budynków szkoły, na gruntach wsi Ostrowite, obrąb 0011 Ostrowite,  gmina Golub - Dobrzyń. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 17.05.2019r.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz