Golub-Dobrzyń, dnia 15.05.2019r.

TI.6733.2.43.2019

 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział Dystrybucji Toruń, Rejon Dystrybucji w Brodnicy, 87-300 Brodnica, ul. 18 Stycznia 40 działającej przez Pełnomocnika – Pana Dariusza Załońskiego prowadzącego firmę ELEKTRO-KSANT, ul. Drzewieckiego 2/15, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie  linii elektroenergetycznej - kablowej nn  0,4 kV, przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr:  312 (droga gminna), 306/6  i 306/7 (stanowiące drogę wewnętrzną) oraz nr: 302/2, 303, 304, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4 i 306/5,  wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy, w tym budynków mieszkalnych - odbiorców  na działkach ewidencyjnych nr 306/1-5 na gruntach wsi Olszówka obręb Skępsk,  gmina Golub - Dobrzyń.  

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 22.05.2019r.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz