Golub-Dobrzyń, dnia 27.05.2019r.

TI.6733.2.51.2019

  

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.)

Zawiadamiam

 

że w dniu 27.05.2019 r. została wydana decyzja nr 1/2019 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27.05.2019 r. znak TI.6733.5.2019dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn-0,4kV oraz przebudowie odcinka  napowietrznej linii nn z niezbędną wymianą słupów i budową / instalacją niezbędnych urządzeń, na częściach działek ewidencyjnych nr: 311 – droga powiatowa, 200/1, 314 i 322 – drogi lokalne, nr: 5114/7, 5114/14, 5115/5, 5162/1, 5162/2 i 5162/4 – grunty leśne oraz nr: 145, 147, 148/2, 176/4, 176/5, 184, 185/1 i 192/1, na gruntach miejscowości Hamer, obręb 0007 Kujawa,gmina Golub-Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

                                                                                  

 

                                                                                       Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                               Marek Ryłowicz