Golub-Dobrzyń, dnia 30.05.2019r.

TI.6733.2.60.2019

 

 

Zawiadomienie

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej - kablowej nn  0,4 kV, przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr: 484 i 485 (stanowiących drogę wewnętrzną) oraz nr: 486, 487, 488, 489, 490 i 491,  wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy w tym budynków mieszkalnych - odbiorców  na działkach ewidencyjnych  nr 486-491, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite,  gmina Golub - Dobrzyń.                                            

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

- postanowienie z dnia 23.05.2019r. (data wpływu 24.05.2019r.) znak: ROŚ.673.86.2019.BWi Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 07.06.2019r. w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz