Golub-Dobrzyń, dnia 22.07.2019r.

 TI.6733.2.98.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. nr 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że przedłuża się termin załatwienia sprawy ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz sporządzenia niezbędnych dokumentów i zawarcia stosownych porozumień w celu możliwości wyznaczenia nowego obszaru dla lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 303/3 w miejscowości Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 23.09.2019 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz