Golub-Dobrzyń, dnia 24 lipca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrockiwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02 sierpnia 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w godz. od 7.30 do 15.30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.):

1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz