Golub-Dobrzyń, dnia 11.09.2019r.

TI.6733.2.120.2019

 

 Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Energa – Operator S.A., Oddział w Toruń, 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 działającej przez Pełnomocnika – Pana Karola Szweda ENERGA INWEST SP. z o.o.  ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  budowie linii kablowej SN-15kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15 kV na linii GPZ Golub-Dobrzyń – Lipnica od ST. 35-103, odgałęzienia: Rodzone, Rodzone 2, Rodzone Sortyka, Kujawa 3, Konstancjewo Nadleśnictwo, Handlowy Młyn 3 oraz zabudowa stacji małogabarytowej MBST 20/630 Rodzone 2 i wymiana stacji ŻH-15B na częściach działek ewidencyjnych nr: 318, 320, 5170, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 114/2 – rzeka Drwęca, 263/56, 263/57, 5134/2, 5167/1, 5167/2, 5168/1, 5169/4, 5171/4, 5191/1 obręb Kujawa, 361/3, 352, 355, 357, 358, 359, 363, 335/5, 356/1, 356/2, 360/1, 360/2, 368/1 obręb Lisewo, gmina Golub-Dobrzyń;  22, 34, 35, 36/2, 36/3, 38, 240, 318, 319, 320, 211/2, 212/1, 290/1, 290/2, 321/2, 36/4, 399/2, 436, 5268/1, 5268/3, 5269/1 obręb Płonne, 24, 27, 51, 87/4, 90, 91, 94, 103,105, 121, 127, 225, 231/2, 240, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 253 – rzeka Drwęca, 114/5, 114/6, 227/1, 228/1, 229/1, 230/3, 230/4, 231/3, 5220/14, 5220/2, 87/5 obręb Rodzone, gmina Radomin.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 18.09.2019r.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz