Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyn

Tytuł przetargu:
Budowa ścieżki rowerowej Węgiersk - Macikowo - etap III

CPV:
Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 45233162-2
Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
Roboty ziemne (wraz z transportem) - CPV 45111200-0
Odwodnienie korpusu drogowego - CPV 45230000-8
Podbudowy - CPV 45233000-9
Nawierzchnie - CPV 45233220-7
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - CPV 45233220-7
Elementy ulic - CPV 45233000-9
Inne roboty - CPV 45230000-8
Zieleń drogowa - CPV 45112710-5


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ dostępne na stronie internetowej i w siedzibie tut. Urzędu


Termin realizacji:
29.05.2020

Osoba odpowiedzialna:
Marek Ryłowicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. numer 4

Oferty można składać do:
2020-02-19 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-02-19 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. numer 1 (piwnica)

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Wadium:
7.000,00

Uwagi:
Zmiana terminu składania ofert z 12.02.2020 rok na 19.02.2020 rok.
Zmiana terminu otwarcia ofert z 12.02.2020 rok na 19.02.2020 rok.
Zmiana SIWZ.


Firmy uczestniczące
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno  
Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica  
Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o.o. Białkowo 51, 87-400 Golub-Dobrzyń