OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

z dnia 24.03.2020 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm./

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

ogłasza, co następuje:

 

1.       Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Działki położone we Wrockach, obręb ewidencyjny Wrocki, Księga wieczysta TO1G/00019036/5

Dz. 512/1 o powierzchni 18821 m2

Dz. 512/3 o powierzchni 22843 m2

Dz. 512/5 o powierzchni 6301 m2

Opis nieruchomości

Działki położone na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w miejscowości Wrocki.Od północnego zachodu przyległe do drogi krajowej nr 15 relacji Toruń – Olsztyn, w odległości około 16 km od Brodnicy, 20 km od Kowalewa Pomorskiego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przyjętym Uchwalą Nr XI.77.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 5025)), przeznaczone na cele zabudowy produkcyjnej, usługowej oraz składów i magazynów.

Cena nieruchomości

Dz. 512/1 – 1.035.000,00 netto

Dz. 512/3 – 1.394.000,00 netto

Dz. 512/5 –    384.000.00 netto

Termin zagospodarowania nieruchomości

5 lat od dnia zakupu, tj. przeniesienia własności w drodze aktu notarialnego.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

2.       Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do dnia 06.05.2020 r.

 

3.       Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w BIP Gminy Golub – Dobrzyń, w okresie: od 25.03.2020 do 15.04.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                    Zastępca Wójta

                                    Krzysztof Pieczka