OGŁOSZENIE

O przetargu na sprzedaż środka trwałego

ŻUK A 151C nr rejestracyjny TYS 0284

 

 

Sprzedający:

Gmina Golub – Dobrzyń

ul. Plac 1000 – lecia 25

87 – 400 Golub – Dobrzyń

NIP: 5030037022

 

1.      Przedmiot sprzedaży:

Samochód specjalny pożarniczy .

1)      Dane techniczne pojazdu:

Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A 151C

-        rok produkcji – 1984

-        nr nadwozia – 417172

-        dopuszczalna masa całkowita 2500 kg.

-        pojemność 2120,00 cm3

-        rodzaj zabudowy – furgon

-        rodzaj kabiny – krótka

-        nr rejestracyjny – TYS 0284

2)      Termin i miejsce oglądania samochodu wystawionego do sprzedaży:

Pojazd można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego terminu i godziny oględzin.

Osoby do kontaktu: Dariusz Duchewicz

tel. 697 971 084

2.      Cena wywoławcza

Cena wywoławcza  - 4.200,00 zł (słownie cztery tysiące dwieście złotych, 00/100)

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, organizator przetargu przeprowadzi licytację ustną w terminie ustalonym z oferentami.

3.      Sposób i termin składania ofert:

1)      Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu oferty wg załączonego wzoru  – w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż samochodu pożarniczego – ŻUK TYS 0284”.

2)      Termin składania ofert upływa 01.06.2020r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2020 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń,  pokój nr 2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.

3)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4)      Termin związania ofertą: 30 dni.

4.      Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.

5.      Informacje dodatkowe:

1)      Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

2)      Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

3)      O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert niekompletnych oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.

4)      Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

5)      Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia samochodu najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.

6)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, po potwierdzeniu wpływu na konto całkowitej ceny nabycia samochodu.

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

Marek Ryłowicz