Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi gminnej - ulica Truskawkowa w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259"CPV:
45233140-2 Roboty Drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
do 31.05.2021 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń; ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4,w terminie najpóźniej do dnia 04.08.2020 roku, do godz. 12:00
2.O


Oferty można składać do:
2020-08-04 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-08-04 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 04.08.2020 roku o godz. 1215 pokój nr 1 w piwnicy.

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
25000,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące
BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno  
Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. ul. Maja 61, 87-20 0 Wąbrzeźno  
Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka