Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
"Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń"

CPV:
45233140-2 Roboty Drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Opisane w SIWZ

Termin realizacji:
DO 31.12.2021 ROKU.

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń; ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4,w terminie najpóźniej do dnia 18.08.2020 roku, do godz. 1200.

Oferty można składać do:
2020-08-18 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-08-18 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 18.08.2020 roku o godz. 1215 pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
28000,00 zł.

Uwagi:
Zmiana SIWZ

Firmy uczestniczące