Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998

CPV:
45233140-2 Roboty Drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
15.06.2021

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń; ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4

Oferty można składać do:
2020-08-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-08-28 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
10000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące