OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020
z dnia 4 września 2020 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a    n a b ó r  na wolne  stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 25

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

Młodszy referent ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska

 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2019 r., poz. 1282  z późn. zm./;

2)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       co najmniej wykształcenie średnie;

5)      znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami,  ustawy Prawo ochrony środowiska, umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

6)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

II. Wskazane:

1)      co najmniej roczny staż pracy w administracji;

2)      doświadczenie zawodowe w pracy związanej z rolnictwem, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska;

3)      umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole oraz obsługi petenta;

4)      komunikatywność.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)       Pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze (ochrona środowiska i ochrona powietrza - realizacja zadań z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska)

2)      Realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie wydzierżawiania gruntów będących własnością Gminy, wynajem nieruchomości

a)      Ogłaszanie o możliwości wydzierżawienia/najmu

b)      Zbieranie wniosków, przygotowanie umów dzierżawnych/najmu i prowadzenie rejestrów

3)      Wykonywanie zadań związanych z funduszem sołeckim, współpraca z sołectwami.

4)      Prowadzenie spraw w zakresie szacowania szkód klęsk żywiołowych w uprawach rolnych.

5)      Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości.

6)      Prowadzenie dokumentacji, monitoringu i sprawozdawczości związanej z AGLOMERACJĄ GOLUB-DOBRZYŃ.

7)       Prowadzenie dokumentacji, monitoringu i sprawozdawczości związanej z  Programem Gospodarki Niskoemisyjnej.

8)      Udzielanie informacji mieszkańcom Gminy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku. 

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;

2)      praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)      pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)      czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

  

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty :

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

9)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy referent – ochrona środowiska”  można składać wterminie do 14 września 2020 r.:

 

- osobiście                                                                  w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres :                                             Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

  (decyduje data wpływu do                                      ul. Plac 1000-lecia 25,

  Urzędu Gminy)                                                        87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

          

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

2)    Inspektorem Ochrony Danych jest   Piotr Juzoń, e-mail iod@uggolub-dobrzyn.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

4)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

5)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

6)      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dniod zakończenia rekrutacji.

8)       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03.

 

 

 

   Wójt Gminy 

Marek Ryłowicz