Golub-Dobrzyń, dnia 08.09.2020r.

TI.6733.2.118.2020

  

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 08.09.2020 r. została wydana decyzja nr 1/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 08.09.2020 r. znak: TI.6733.13.2020dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, stanowiącej część zadania  p.t.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Golub-Dobrzyń, osiedle Drwęckie i osiedle Leśne oraz w miejscowości Ruziec gm. Golub-Dobrzyń”,  obejmującej odcinek gazociągu dn 63PE, przebiegający na działkach ewidencyjnych nr: 238/4, 238/6, 239/1, 445/3 i 445/5 – stanowiących łącznie drogę gminną, na gruntach wsi Ruziec, obrąb 0012 Paliwodzizna,  gmina Golub - Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz