Golub-Dobrzyń, dnia 10.09.2020r.

TI.6733.2.121.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zakończenia postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945  z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamia się

 

o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie  linii elektroenergetycznej - kablowej nn  0,4 kV, przebiegającej po częściach działek ewidencyjnych nr: 50/8 (stanowiąca drogę wewnętrzną), 50/9, 50/10, 50/11, 50/12 i 50/13,  wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną planowanej zabudowy - odbiorców  na działkach ewidencyjnych nr: 50/9, 50/10, 50/11, 50/12 i 50/13, na gruntach wsi Nowogród, obrąb 0009 Nowogród,  gmina Golub - Dobrzyń.

Jednocześnie informujemy, żew toku postępowania zostało wydane następujące uzgodnienie projektu decyzji dla powyższej inwestycji:

- postanowienie z dnia 26.08.2020r. (data wpływu 27.08.2020r.) znak: WST.612.1.395.2020.PS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie do dnia 17.09.2020r., w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz