Golub-Dobrzyń, dnia 10.09.2020r.

TI.6733.2.124.2020

 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, w sprawie zmiany prawomocnej decyzji nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak TI.6733.8.2020  z dnia 14 lipca 2020 roku, wydanej dla wnioskodawcy  jak wyżej, w części dotyczącej powiększenia terenu objętego zmienianą decyzją o część działki ewidencyjnej nr 137/5 – stanowiącej dojazd i teren oczyszczalni ścieków w Sokołowie oraz ustalenia podstawowego zjazdu na działkę nr 137/14 z części dojazdowej (północnej) działki nr 137/5, w miejscowości Sokołowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12  w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do dnia 16.09.2020r.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz