Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)


 1.  Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Golub-Dobrzyń
ul. Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


 2.  Przedmiot zamówienia i wielkość lub zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) „Remont, budowa i przebudowa dróg utwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
b) „Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
c) „Usługi porządkowe, remontowe i montażowe infrastruktury i urządzeń publicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
d) „Wykonywanie prac projektowych dróg i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje wykonywanie zadań:
- Budowę dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz tworzenie organizacji ruchu.
- Remonty, rekultywację dróg utwardzonych i nieutwardzonych.
- Budowę nowych oraz odtworzenie dotychczasowych terenów zielonych w pasie drogi.
- Budowę oraz remont infrastruktury w pasie drogowym.
-Wykonywanie usług porządkowych, remontowych i montażowych urządzeń i infrastruktury służącej celom publicznym.
- Wykonywanie projektów dróg i infrastruktury planowanej na terenie Gminy.
Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie każdorazowych zleceń lub umów w przypadkach koniecznych (np. przeniesienie praw autorskich) określających zakres jego działania.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym
w zleceniach przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z przekazaną dokumentacja? projektowa?, dokonanymi ustaleniami, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej lub wiedzą techniczną niezbędną do świadczenia wskazanych usług.
Przyjęcie każdorazowo zlecenia przez Wykonawcę oznacza, iż zapoznał się z zakresem zleconego zadania, w szczególności z dokumentacją, poczynionymi uzgodnieniami oraz warunkami prawno-technicznymi oraz ceną i nie wnosi zastrzeżeń.

3.  Szacunkowa wartość zamówienia.
400 000,00zł
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia
Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o.
Białkowo 51
87-400 Golub-Dobrzyń
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
Podstawą wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.
Zgodnie z dyspozycją art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

  Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań: a)„Remont, budowa i przebudowa dróg utwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
b)„Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
c) „Usługi porządkowe, remontowe i montażowe infrastruktury i urządzeń publicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
d) „Wykonywanie prac projektowych dróg i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
przez Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12 warunki:
- Gmina Golub-Dobrzyń sprawuje nad Zakładem Gospodarczym EKOLOG Sp. z o. o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,
- ponad 90% działalności spółki Zakład Gospodarczy EKOLOG Sp. z o. o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń
- w Zakładzie Gospodarczym EKOLOG Sp. z o. o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Za przekazaniem ww. zadań gminnemu operatorowi przemawia jego doświadczenie w wykonywaniu zadań dla gminy, inwestycje, które dotychczasowo gmina Golub-Dobrzyń poniosła w związku z funkcjonowaniem firmy, sprawdzona kadra fachowców zatrudnionych w jednostce oraz doskonała znajomość lokalnego rynku, znajomość specyfiki gminy Golub-Dobrzyń i rynku, idealnie wypracowanej logistyki oraz ciesząca się zaufaniem i zadowoleniem wśród mieszkańców.

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.
6 październik 2020r – 31 grudnia 2020r.
7. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.