Golub-Dobrzyń, 2020-09-22

 

GGR.6220.7.6.1.2020

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), że w dniu 22 września 2020 r. Urząd Gminy w Golubiu – Dobrzyniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgadniającą realizację i warunki dla:

 

Przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 209/2 na terenie Gminy Golub – Dobrzyń, obręb Sokoligóra”.

 

na rzecz:

SOLARPROJEKT S.C., ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, a także zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu.

Z decyzją dotyczącą planowanej inwestycji zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel.  (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 730 - 1530.

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnegotj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz