Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Przebudowa i remont drogi gminnej nr 110246C Sokołowo-Białkowo w m. Białkowo

CPV:
45233140-2 Roboty Drogowe
, 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
30.09.2021

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń; ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4

Oferty można składać do:
2020-10-29 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-10-29 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń; ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
10 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące