INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  Golub-Dobrzyń dnia 13.10.2020r.


1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 NAZWA I ADRES:
 Gmina Golub-Dobrzyń siedziba Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
 Administracja samorządowa
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest:
a)  „Remont, budowa i przebudowa dróg utwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
b) „Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
c) „Usługi porządkowe, remontowe i montażowe infrastruktury i urządzeń publicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
d) „Wykonywanie prac projektowych dróg i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
2.2) Określenie podmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont, budowa i przebudowa dróg utwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”, „Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”, „Usługi porządkowe, remontowe i montażowe infrastruktury i urządzeń publicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”, „Wykonywanie prac projektowych dróg i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń”
Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje wykonywanie zadań:
- Budowę dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz tworzenie organizacji ruchu.
- Remonty, rekultywację dróg utwardzonych i nieutwardzonych.
- Budowę nowych oraz odtworzenie dotychczasowych terenów zielonych w pasie drogi.
- Budowę oraz remont infrastruktury w pasie drogowym.
-Wykonywanie usług porządkowych, remontowych i montażowych urządzeń i infrastruktury     służącej celom publicznym.
- Wykonywanie projektów dróg i infrastruktury planowanej na terenie Gminy.
Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy na podstawie każdorazowych zleceń lub umów w przypadkach koniecznych (np. przeniesienie praw autorskich) określających zakres jego działania.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym
w zleceniach przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z przekazaną dokumentacja? projektowa?, dokonanymi ustaleniami, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej lub wiedzą techniczną niezbędną do świadczenia wskazanych usług.
Przyjęcie każdorazowo zlecenia przez Wykonawcę oznacza, iż zapoznał się z zakresem zleconego zadania, w szczególności z dokumentacją, poczynionymi uzgodnieniami oraz warunkami prawno-technicznymi oraz ceną i nie wnosi zastrzeżeń.
2.5) Szacunkowa wartość zamówienia (z VAT): 400 000,00 zł
3. PROCEDURA
3.1 Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
3.2. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Zakład Gospodarczy EKOLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Białkowo 51,
 87-400 Golub-Dobrzyń
5. UZASADNIENIE
Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione, ponieważ spełnione zostały przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 12 Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a)   Gmina Golub-Dobrzyń jako jednostka sektora finansów publicznych jest jedynym właścicielem powołanej Spółki, a wiec sprawuje nad nią prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki;
b) ponad 90% działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Golub-Dobrzyń;
c) Gmina posiada 100 % udziałów w Spółce – brak bezpośredniego kapitału prywatnego.
6. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY
Termin realizacji zamówienia ustalony został na okres od 06.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane
    Nie zostało opublikowane ogłoszenie o którym mowa w art. 66 ust. 2 Ustawy
8. Informacja o terminie i miejscu zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2,
BRAK