Golub-Dobrzyń, dnia 14.10.2020r.

TI.6733.2.143.2020

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 14.10.2020 r. została wydana decyzja nr 2/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 14.10.2020 r. znak: TI.6733.15.2020 w sprawie zmiany ostatecznej decyzję nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.07.2020 r. znak  TI.6733.8.2020, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hallu, wejścia głównego oraz pomieszczeń piętra istniejącego budynku  Szkoły Podstawowej w Sokołowie wraz i ich niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości, na działkach ewidencyjnych nr: 137/11 i 137/14 w miejscowości Sokołowo,  obręb 0017 Sokołowo, gmina Golub – Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                   Marek Ryłowicz