Golub – Dobrzyń, 2020-10-30

GGR.6220.3.6.2020

  

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)w toku postępowania wszczętego na wniosek Inwestora: Heleny i Czesława Mrozowskich, Cieszyny 67, 87 – 400 Golub – Dobrzyń doręczony organowi w dniu 05.05.2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 90, obręb Cieszyny, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie”.

 

zawiadamia

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze tut. organ wyjaśnia, że zgodnie z treścią wniosku oraz raportu przedsięwzięcia sporządzonego w Siedlcach przez mgr inż. Wiolettę Soczewka planowane przedsięwzięcie polega na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 90, obręb Cieszyny, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie W myśl przedstawionych przez Wnioskodawcę założeń, w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę pięciu obiektów inwentarskich wraz z częściami magazynową, socjalną, kotłownią do chowu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym m. in. 10 silosów paszowych i 8 zbiorników na gaz płynny.

Planowany proces zgodnie z § 2 ust. 1 pkt22 i 51 oraz § 3 ust. 1 pkt37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym tereny o najniższej i najwyższej przydatności rolniczej w tym tereny zabudowy zagrodowej.

W toku postępowania tut. Organ 06 maja 2020 roku wystąpił o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia do instytucji uzgadniających tj. PGW Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Urząd Marszałkowski.

Dnia 18 maja 2020 roku wpłynęło do tut. Urzędu pełnomocnictwo udzielone adw. Cezaremu Przasnkowi, Kancelaria Adwokacka, z siedzibą: ul. Wileńska 27 m. 6, 05-200 Wołomin do reprezentowania Czesława Mrozowskiego przed Wójtem Gminy w sprawie GGR.6220.3.2020.

26 października tut. Organ uzyskał Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy znak: WOO.4221.60.2020.MD1.4 odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Powyższe okolicznościw tym uzyskane uzgodnienia skutkują wydaniem decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie organu Urząd Gminy Golub – Dobrzyń, ul. Plac 1000 – lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, II piętro, pokój nr 2. Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Organu w godzinach urzędowania.7.30 – 15.30 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

 

 

Otrzymują:

Strony postepowania w formie obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

 

Art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn zm.) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.