Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
"Zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową
we Wrockach"


CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262520-2 Roboty murowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45443000-4 Roboty elewacyjne
45432110-8 Kładzenie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45000000-7 Roboty budowlane
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
do 16.08.2021 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4, w terminie najpóźniej do dnia 07.12.2020 roku, do godz. 12:00.

Oferty można składać do:
2020-12-07 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-12-07 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 07.12.2020 roku o godz. 12:30 pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
14000,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące