ZARZĄDZENIE NR 84.2020 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: