Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego
we Wrockach


CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
4523 3120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232452-5 Roboty odwadniające
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
15.03.2022 roku

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 4,

Oferty można składać do:
2021-01-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-01-28 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
50 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące