Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń


Tytuł przetargu:
Przebudowę drogi gminnej nr 110243 C w miejscowości Skępsk - etap II

CPV:
45233140-2 Roboty Drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
30.09.2021 roku

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 4

Oferty można składać do:
2021-01-18 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-01-18 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
20 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące