Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską


CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
30.04.2021 roku

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 4

Oferty można składać do:
2021-01-20 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-01-20 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji /G/ - waga 40


Wadium:
4 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące