Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Przeprowadzenie działań dot. promocji związanej z terenami inwestycyjnymi w ramach projektu "Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach"

CPV:
79 34 14 00-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
22 10 00 00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki
39 29 41 00-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
72 40 00 00-4 - Usługi internetowe
79 34 00 00-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79 34 22 00-5 - Usługi w zakresie promocji
92 11 12 10-7 - Produkcja filmów reklamowych
79 95 20 00-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
31.05.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 4

Oferty można składać do:
2021-01-28 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-01-28 godz: 13:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w piwnicy

Kryteria wyboru:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Doświadczenie Wykonawcy/DW/ - waga 40


Wadium:
8.000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące