Golub – Dobrzyń, 19.01.2021 r.

GGR.6220.15.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

zawiadamia Strony

- o wydanej opinii Nr 1 N.NZ/21/1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu znak NNZ. 9022.3.3.1.2021/177 z dnia 11 stycznia 2021 r.(data wpływu 15.01.2021 r.), w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraża opinię, iż przedsięwzięcie p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m na działce o nr 20/6, obręb Cieszyny, gmina Golub – Dobrzyń””, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń przy ul. Plac 1000 – lecia 25, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu tj.  7.30-15.30.                                                                                                               

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje sięart. 49 Kodeksu postępowania administracyjnegotj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

Otrzymują:

1.        Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.

2.       a/a